The co-op bookstore for avid readers
Book Cover for: اپدر پرویز و من, Baktash Khamsehpour

اپدر پرویز و من

Baktash Khamsehpour

اپدر پرویز یک استاد ویژه است. او کارهای بسیاری نوشته، سروده و ساخته است. پرویز اپدر سخن بسیار دارد و کارهای نیک کرده است. ایران را نیک میشناسد و میپرستد و به فرهنگ ایران مهر میورزد. اپدر و برادرزاده تنها دو دیدار داشته اند؛ نخستین بار در آلمان و بار دوم پس از چهار دهه در سوئد. نامه نگاری با استاد پرویز ایرانپور را بهرام ایرانمند مایه نیکبختی میداند. نامه نگاریها با اپدر پرویز دربردارنده گفتمانی است پیرامون زبان ایرانی. استاد پرویز ایرانپور از آنچه بنام فردایین پارسی ساخته و پرداخته مینویسد و بهرام ایرانمند از آزادی زبان ایرانی میگوید. گفتمانی است داغ و خواندنی میان یک اپدر و برادرزاده که انگار بجایی نمیرسد. شاید هم رسیده است. اینرا شاید خواننده دریابد. این گفتمان در گستره ای فراتر زمینه ها و پرسشهای فرهنگی را بررسی میکند. اپدر و برادرزاده تنها دو دیدار داشته اند؛ نخستین بار در آلمان و بار دوم پس از چهار دهه در سوئد. این نامه نگاریها در نزدیک به یکدهه انجام یافته اند. بخش دیگری از این نامه ها در دست است که امید میرود در آینده بیرون آیند

Book Details

  • Publisher: Baktash Khamsehpour
  • Publish Date: Apr 4th, 2024
  • Pages: 68
  • Language: English
  • Dimensions: 8.50in - 5.50in - 0.16in - 0.21lb
  • EAN: 9798224144273
  • Categories: MemoirsPersianMiddle East - Iran

Reading Lists – Biographies & Memoirs